Termeni si conditii

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROMOVARE A JOCURILOR DE NOROC ÎN SISTEM DE AFILIERE

Nr. [...] din data de [...].[...].[...]

Prezentul Contract de prestări servicii de promovare a jocurilor de noroc în sistem de afiliere (denumit în cele ce urmează „Contractul”), a fost încheiat de către și între:

Neosoft LTD, cu sediul în Malta, Birkirkara, Level 3, suite no. 2766, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BKR 4013, înregistrată sub nr. C 98869/2021, având adresa de corespondență pe teritoriul României în București, Calea Moșilor nr. 51, sector 3, e-mail affiliates@conticazino.ro , reprezentată prin Cristian Roman, în calitate de Director, denumită în continuare „Beneficiarul”,

și

[...], cu sediul în [...], înregistrată sub nr. [...], având cod de identificare fiscală [...], reprezentată prin [...], în calitate de [...], denumită în continuare „Afiliatul”,

Beneficiarul și Afiliatul vor fi denumiți în mod colectiv „Părțile” și în mod individual „Partea”,

Părțile au convenit să încheie prezentul Contract cu următoarele prevederi:

I.DEFINIȚII

În cadrul prezentului Contract, următoarele expresii vor avea următoarele semnificații:

● Comisionul de Recomandare înseamnă, după caz, Comisionul CPA și/sau Comisionul cotă-parte din venitul din recomandare, agreat de Părți conform Contractului;

● Comisionul CPA înseamnă o sumă fixă de „cost pe achiziție” ce va fi plătită o singură dată de către Beneficiar Afiliatului pentru fiecare Jucător Recomandat sau FTD, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile stabilite în Contract;

● Jucător Recomandat înseamnă orice persoană situată în România (a) care nu a înregistrat anterior un cont pe Site-urile Beneficiarului și/sau pe orice alt site web și/sau aplicație deținută și/sau administrată de către Beneficiar și/sau de orice altă Companie din cadrul Grupului Beneficiarului; (b) care efectuează clic pe un Link pe care Afiliatul îl afișează pe site-ul său în conformitate cu Contractul, iar respectiva persoană este direcționată în mod direct către unul dintre Site-urile Beneficiarului; (c) în urma celor de mai sus, se înregistrează imediat pe Site-ul Beneficiarului și (d) îndeplinește orice alte calificări/condiții bazate pe activitatea de jocuri de noroc pe care Beneficiarul le poate adăuga periodic la discreția sa în Termenii și condițiile de pe Site-urile Beneficiarului;

● FTD (deponent pentru prima dată) înseamnă orice Jucător Recomandat care efectuează pe Site-urile Beneficiarului o primă depunere în bani reali în valoare de minim 100 RON;

● Comisionul cotă-parte din venitul din recomandare înseamnă, dacă s-a convenit prin Contract, un comision calculat drept procent din Veniturile Nete cu privire la fiecare produs oferit pe Site-urile Beneficiarului obținute de la Jucătorii Recomandați în urma pariurilor acestora din orice lună calendaristică, în condițiile stabilite în Contract;

● Venituri brute înseamnă câștigurile totale reale în bani obținute de către Beneficiar de la Jucătorii Recomandați în urma pariurilor acestora plasate pe Site-urile Beneficiarului pentru luna calendaristică în cauză;

● Venituri nete înseamnă Venituri Brute din care se scad comisioanele de administrare ale Beneficiarului, mai puțin orice pariuri nule și/sau pariuri anulate ale Jucătorului Recomandat, minus orice credite, bonusuri, puncte bonus sau alte sume promoționale acordate unui Jucător Recomandat, costuri de reactivare a jucătorilor inactivi, promoții exclusive pentru jucători, minus orice taxe de licență, taxe aplicabile jocurilor de noroc, taxe pe valoarea adăugată, taxe și/sau plăți obligatorii similare impuse de către orice autoritate care are jurisdicție asupra Beneficiarului și/sau oricărei Companii din cadrul Grupului Beneficiarului, orice contribuții pe care Beneficiarul și/sau orice Companie din cadrul Grupului Beneficiarului le plătește pentru un Jucător Recomandat, din care se scad orice tranzacții returnate sau orice venit ce nu poate fi încasat (sau rambursat) atribuibil unui Jucător Recomandat (inclusiv, dar fără limitare la comisioane și/sau rambursări „preventive”), minus orice alte costuri, minus orice taxe privind terții (inclusiv, dar fără limitare la taxele de procesare a plăților, orice comisioane de verificare și validare a utilizatorului final și/sau redevențe), minus orice alte cheltuieli pe care le identifică Beneficiarul în activitatea sa;

● Materialele licențiate înseamnă siglele, denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii și/sau materialele de identificare similare ale Beneficiarului, așa cum sunt cuprinse în Link-uri;

● Link-uri înseamnă reclame pe banner, link-uri pentru butoane, link-uri text și/sau alt conținut, așa cum sunt stabilite de către Beneficiar, toate dintre acestea făcând referire și fiind corelate în mod specific la Site-urile Beneficiarului;

● Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

● Legislația privind protecția datelor înseamnă legile, regulile și reglementările aplicabile care se referă la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare și în măsura aplicabilă periodic: (i) Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), (ii) legile naționale care implementează GDPR și Directiva privind protecția datelor din comunicările electronice 2002/58/CE și/sau (iii) orice alte legi, regulamente și reguli referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

● Rudă înseamnă orice soț/soție, partener, părinte, copil sau frate/soră;

● Autoritate de reglementare română înseamnă Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România (ONJN);

● Site-urile Beneficiarului înseamnă site-ul web https://www.conticazino.ro (inclusiv orice versiuni specifice dispozitivului respectivului site web), aplicații și alte site-uri deținute și/sau operate de Beneficiar, așa cum pot fi modificate de către Beneficiar periodic;

● Companie a Grupului Beneficiarului înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce controlează în mod direct sau indirect, este controlată de către sau se află sub control comun cu Beneficiarul. În scopul acestei definiții, „control” înseamnă puterea de a gestiona sau coordona afacerile persoanei fizice sau juridice în cauză, fie prin drept de proprietate asupra titlurilor cu drept de vot, fie prin contract sau altfel.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie promovarea în sistem de afiliere de către Afiliat, pe paginile web

[...]

[...]

pe care le deține sau le administrează, a activității de jocuri de noroc on-line desfășurată de către Beneficiar, constând în redirecționarea vizitatorilor proprii către Site-urile Beneficiarului prin Linkuri, în scopul înregistrării acestora pe platforma de jocuri de noroc, în conformitate cu Termenii și condițiile aplicate de pe Site-urile Beneficiarului.

2.2. Pentru ca Afiliatul să participe la promovarea Beneficiarului în sistem de afiliere, Contractul trebuie să fie semnat de către ambele Părți, iar atunci când Afiliatul semnează Contractul, Afiliatul trebuie să prezinte simultan Beneficiarului o copie valabilă certificată a licenței de clasă 2 a Afiliatului, eliberată de către Autoritatea de Reglementare Română, precum și dovada că plata respectivă a fost efectuată către Autoritatea Română de Reglementare pentru licența de clasa 2, ce va fi în vigoare și va produce efecte pentru anul următor.

2.3. În termen de 15 (cincisprezece) zile de la semnarea Contractului de către Părți, Afiliatul se angajează să furnizeze o copie a Contractului Autorității de Reglementare Române.

2.4. Pe durata Contractului, Afiliatul se angajează să furnizeze imediat Beneficiarului toate informațiile suplimentare (care trebuie să fie exacte și complete) cu privire la licența de clasă 2 a Afiliatului emisă de către Autoritatea de Reglementare Română, pentru a se asigura că informațiile furnizate Beneficiarului sunt complete și actualizate, inclusiv, dar fără limitare, dacă licența de clasă 2 a Afiliatului este anulată, revocată, întreruptă, suspendată și/sau a expirat. În cazul în care licența de clasă 2 a Afiliatului eliberată de către Autoritatea de Reglementare Română este anulată, revocată, întreruptă, suspendată și/sau expiră, din orice motiv, Contractul va înceta în mod automat și imediat, fără a fi necesară orice altă formalitate sau acțiune.

III.COMISIONUL DE RECOMANDARE

3.1. În schimbul serviciilor de promovare realizate de către Afiliat, acesta este îndreptățit la plata unei remunerații sub forma unui Comision de Recomandare, care va fi plătit de Beneficiar la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

3.2. Afiliatul va beneficia de următorul tip de Comision de Recomandare:

[a se selecta una sau mai multe variante de comision aplicabile]

[o sumă fixă (Comision CPA) în cuantum de ... EUR pentru fiecare Jucător Recomandat]

[o sumă fixă (Comision CPA) în cuantum de ... EUR pentru fiecare FTD]

[un procent de ...% (Comision cotă-parte din venitul din recomandare) aplicat la Veniturile Net obținute de Beneficiar]

3.3. Calculul Comisionul de Recomandare va începe de la data la care ambele Părți au semnat Contractul și sub rezerva deținerii de către Afiliat a unei licențe de clasă 2 valabilă, emisă de către Autoritatea de Reglementare Română.

3.4. În cazul puțin probabil în care Afiliatul primește orice Comision de Recomandare, însă acesta nu deține o licență de clasă 2 valabilă, emisă de către Autoritatea de Reglementare Română (doar cu titlu de exemplu, dacă respectiva licență de clasă 2 a fost anulată, revocată, întreruptă, suspendată sau expiră), Afiliatul va rambursa imediat Beneficiarului orice astfel de Comision plătit Afiliatului și va despăgubi și proteja Beneficiarul și orice Companie din cadrul Grupului Beneficiarului pentru orice pierdere sau daune suferite.

3.5. Acționarii, angajații Afiliatului și/sau rudele acestora nu sunt eligibili pentru a deveni un Jucător Recomandat și, în cazul în care oricare dintre aceștia o face, Beneficiarul nu va fi obligat să plătească niciun Comision de Recomandare cu privire la respectiva persoană, iar respectiva acțiune va fi considerată un act fraudulos comis de către Afiliat împotriva Beneficiarului.

3.6. Numărul Jucătorilor Recomandați pentru fiecare gospodărie individuală, dispozitiv tip tabletă, dispozitiv mobil și calculator este limitat la unul singur.

3.7. În cazul în care Afiliatul nu direcționează cel puțin un Jucător Recomandat în mod direct prin intermediul Link-urilor plasate pe site-urile Afiliatului în orice lună calendaristică, Beneficiarul poate reduce Comisionul de Recomandare plătit la un moment dat cu 50% pentru respectiva lună calendaristică și/sau pentru lunile următoare. Pentru evitarea dubiilor, Comisionul de Recomandare poate fi redus de mai multe ori pe durata Contractului.

3.8. Pentru evitarea tuturor dubiilor posibile, Comisionul de Recomandare va fi plătit numai pe durata Contractului, iar Beneficiarul nu va fi în niciun fel răspunzător să plătească vreun comision ulterior încetării Contractului.

3.9. În termen de aproximativ 5 (cinci) zile de la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Beneficiarul va comunica Afiliatului, după caz, numărul de Jucători Recomandați, FTD și/sau Comisionul din Venitul din Recomandare care a fost acumulat de către Afiliat în luna calendaristică precedentă. În termen de 5 zile de la punerea la dispoziția Afiliatului a informațiilor anterior menționate, Afiliatul va trimite o factură Beneficiarului ce conține o sumă egală cu Comisionul de Recomandare pentru luna calendaristică în cauză. Cu excepția cazului în care factura este contestată, Beneficiarul va achita factura în termen de 30 (treizeci) zile de la primirea respectivei facturi (în copie, pe e-mail, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau în original la adresa de corespondență).

3.10. Comisionul cotă-parte din venitul din recomandare se va calcula cumulat pe toți Jucătorii Recomandați dintr-o lună. În cazul în care valoarea lunară a Comisionului de Recomandare este negativă, aceasta se va raporta lunii/lunilor următoare.

3.11. Evidența jucătorilor înregistrați pe platforma Beneficiarului prin redirecționare de pe paginile web ale Afiliatului se va ține pe baza unui cod de urmărire sau în baza altor elemente stabilite de Părți.

3.12. Dacă Afiliatul și un alt partener de marketing al Beneficiarului direcționează o persoană către Site-urile Beneficiarului, iar respectiva persoană devine Jucător Recomandat, Beneficiarul va plăti partea care a direcționat ultima respectiva persoană către Site-urile Beneficiarului și persoana care s-a înregistrat ulterior pe Site-urile Beneficiarului.

3.13. Orice sumă plătită de către Beneficiar Afiliatului în baza Contractului va include, fără limitare, toate taxele (precum taxa pe valoarea adăugată, acolo unde este cazul), contribuțiile, taxele, accizele sau tarifele. În cazul în care Beneficiarului i se impune să rețină și/sau să deducă pentru cont orice taxe, toate respectivele rețineri și/sau deduceri vor fi considerate plătite Afiliatului. În plus, Beneficiarul nu va avea nicio obligație de a majora respectivele plăți ale Comisionului de Recomandare către Afiliat în cazul în care vor deveni aplicabile orice impozite, taxe, rețineri sau deduceri și/sau alte impuneri guvernamentale.

3.14. Plata Comisionului de Recomandare către Afiliat va fi efectuată în RON, la cursul BNR la sfârșitul lunii anterioare plății.

3.15. Evidențele și calculele Beneficiarului cu privire la numărul de Jucători Recomandați, FTD și/sau Comisionul de Recomandare, inclusiv, dar fără limitare la Comisionul Cotă-parte din Venitul din Recomandare, Veniturile Brute, câștigurile și/sau Veniturile Nete vor fi unicul instrument autoritar și nu vor fi supuse revizuirii sau contestării.

3.16. În cazul în care Afiliatului i se plătește un Comision de Recomandare care conține un Comision Cotă-parte din Venitul din Recomandare, Beneficiarul poate, la discreția sa: (i) în momentul calculării Comisionului din Venitul din Recomandare ce trebuie să fie plătit Afiliatului într-o lună calendaristică, să ia în considerare Comisionul din Venituri din Recomandare atât pozitiv, cât și negativ, obținut de către Jucătorii Recomandați de pe Site-urile Beneficiarului; și/sau (ii) în cazul în care, în momentul încheierii unei luni calendaristice, Comisionul de Recomandare obținut de către Jucătorii Recomandați pe Site-urile Beneficiarului este o sumă negativă, Beneficiarul va deduce suma negativă de la Comisionul de Recomandare în următoarele luni calendaristice până când soldul negativ a fost compensat integral cu viitorul Comision de Recomandare pozitiv obținut și/sau orice altă sumă plătibilă Beneficiarului și/sau oricărei Companii din cadrul Grupului Beneficiarului de către Afiliat și/sau Beneficiarul poate emite o factură pentru respectiva sumă negativă, iar Afiliatul va achita respectiva sumă în termen de 5 (cinci) zile de la primirea respectivei facturi.

3.17. În cazul în care Comisionul de Recomandare obținut în orice lună calendaristică este mai mic de 100 EUR, Beneficiarul nu va fi obligat să plătească Comisionul de Recomandare decât atunci când Comisionul de Recomandare este egal cu sau mai mare decât suma sus-menționată.

3.18. În cazul în care orice Jucător Recomandat este blocat sau suspendat, de exemplu din motive de fraudă sau de nevalidare a contului de utilizator final), Beneficiarul nu va fi obligat să plătească Afiliatului vreun Comision Cotă-parte din Veniturile din Recomandare și/sau Comision CPA (dacă este cazul) în ceea ce privește respectivul Jucător Recomandat.

3.19. În cazul în care se comite o eroare în ceea ce privește calculul numărului de Jucători Recomandați, FTD și/sau Comisionului de Recomandare, Beneficiarul își rezervă dreptul de a corecta respectivul calcul în orice moment și de a solicita Afiliatului orice plată în plus efectuată de către Beneficiar Afiliatului, inclusiv, dar fără limitare, prin reducerea plăților viitoare ce ar putea fi altfel datorate Afiliatului de către Beneficiar periodic și/sau emite o factură pentru respectiva sumă plătită, iar Afiliatul va achita Beneficiarului respectiva sumă în termen de 5 (cinci) zile de la primirea facturii în cauză.

3.20. În cazul în care Părțile convin, în conformitate cu prezentul Contract, să modifice tipul Comisionului de Recomandare și/sau valoarea Comisionului de Recomandare plătit de către Beneficiar Afiliatului, respectiva modificare se va aplica numai viitorilor Jucători Recomandați rezultați în conformitate cu Contractul în evidența Afiliatului de la (inclusiv) data agreată de către Părți („Data Modificării”) și nu cu privire la orice Jucător Recomandat anterior, rezultat în conformitate cu Contractul în evidența Afiliatului înainte de Data Modificării.

3.21. Odată ce un Jucător Recomandat devine inactiv pentru o perioadă egală sau mai mare de 6 luni, Beneficiarul are dreptul de a elimina eticheta de afiliat de la acel jucător. Pentru claritate, după perioada menționată mai sus, Afiliatul nu va mai primi niciun comision pentru Jucătorul Recomandat inactiv în cauză.

IV.PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. În cazul în care prevederile Contractului sunt respectate integral, Beneficiarul acordă Afiliatului, pe durata Contractului, o licență netransmisibilă, non-exclusivă, revocabilă de a plasa Link-urile pe site-urile Afiliatului și de a utiliza Materialele Licențiate, în scopul exclusiv promovării Site-urilor Beneficiarului pe teritoriul României („Licența”). Beneficiarul poate revoca Licența în orice moment, în urma notificării scrise prezentate Afiliatului și, în acest caz, Afiliatul va distruge sau va preda imediat Beneficiarului toate respectivele materiale care sunt în posesia Afiliatului (la discreția Beneficiarului).

4.2. Afiliatul confirmă faptul că, exceptând Licența ce poate fi acordată, Afiliatul nu a dobândit și nu va dobândi nici un drept, interes și/sau titlu asupra Link-urilor și/sau Materialelor Licențiate prin prisma Contractului și/sau a serviciilor Afiliatului prestate așa cum este detaliat în Contract.

4.3. Afiliatul se angajează: (i) să nu modifice în niciun fel Link-urile și/sau Materialele Licențiate; și/sau (ii) să nu utilizeze Link-urile și/sau Materialele Licențiate într-un mod care să discrediteze și/sau care poate înfățișa în orice fel Beneficiarul și/sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului într-o lumină negativă.

4.4. Afiliatul convine să coopereze pe deplin cu Beneficiarul pentru a menține și/sau a stabili Link-urile.

4.5. În cazul în care Beneficiarul stabilește că utilizarea de către Afiliat a oricărui Link nu respectă Contractul, Beneficiarul poate lua măsuri care să facă nefuncționale respectivele Link-uri.

V.FRAUDA

5.1. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita sancțiuni penale și/sau de altă natură împotriva Afiliatului, dacă Beneficiarul suspectează că Afiliatul, Jucătorul Recomandat și/sau orice terță parte care acționează în mod indirect sau direct în numele Afiliatului s-a implicat în orice acțiune frauduloasă, necinstită și/sau penală, iar Beneficiarul poate dezvălui respectivele informații autorităților competente și/sau altor terțe părți competente, așa cum poate fi necesar în această privință.

5.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a analiza activitatea Afiliatului în baza Contractului pentru o posibilă fraudă, indiferent dacă respectiva este o fraudă a Afiliatului, a oricărei terțe părți ce acționează în mod indirect sau direct în numele Afiliatului și/sau Jucătorilor Recomandați.

5.3. Cu titlu de exemplu, „frauda” va include, dar nu se va limita la: (a) orice acțiune a Afiliatului, a oricărei terțe părți ce acționează în mod indirect sau direct în numele Afiliatului și/sau a unui Jucător Recomandat cu privire la care s-a înțeles în mod rezonabil că a fost săvârșită cu rea-credință împotriva Beneficiarului și/sau a oricărei Companii din cadrul Grupului Beneficiarului; (b) oferirea și/sau furnizarea de către Afiliat sau de către orice terță parte a unor stimulente (financiare și/sau de altă natură), inclusiv, dar fără limitare la „rake back” și/sau schema de recompense, unor Jucători Recomandați potențiali sau existenți; (c) o returnare a plăților efectuată de către un Jucător Recomandat în legătură cu depozitul său inițial; (d) înțelegerea secretă a Jucătorului Recomandat cu orice alt jucător de pe Site-urile Beneficiarului; (e) utilizarea de către Afiliat și/sau utilizarea de către un Jucător Recomandat a oricărui dispozitiv, robot, software, oricărei rutine sau altei metodă (sau a orice analog cu cele de mai sus) care încearcă să interfereze și/sau interferează cu buna funcționare a Site-urilor Beneficiarului și/sau produsele oferite pe Site-urile Beneficiarului și/sau orice informații sau tranzacții conexe de pe Site-urile Beneficiarului; (f) uzurparea conturilor de jucător, prin utilizarea ID-urilor de jucători aleatorii și efectuarea unui depozit minim cu singurul scop de a declanșa Comisionul de Recomandare; (g) utilizarea injecțiilor cookie pentru a atașa un cookie jucătorilor fără ca aceștia să facă clic pe îndemnul de acțiune cu Linkurile de referință ale Beneficiarului; (h) înregistrarea conturilor personale (pentru sine sau pentru oricare dintre angajații săi) și începerea jocului pe Site-urile Beneficiarului pentru a maximiza modificările sale câștigătoare datorită cotei de venit plătite de Beneficiar.

5.4. Orice fraudă din partea Afiliatului, comisă de către orice terță parte care acționează în mod indirect sau direct în numele Afiliatului și/sau de către un Jucător Recomandat, constituie o încălcare a Contractului. De asemenea, Beneficiarul își rezervă dreptul de a compensa din viitorul Comision de Recomandare plătibil Afiliatului orice sumă deja primită de către Afiliat, obținută prin fraudă.

5.5. În cazul în care Beneficiarul constată că vizitatorii redirecționați de pe pagina Afiliatului sunt implicați în tranzacții frauduloase pe platforma de jocuri de noroc, acesta este îndreptățit să suspende ori să anuleze tranzacția și să nu o ia în considerare la calcularea comisionului datorat Afiliatului.

VI.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Pe toată durata Contractului, Afiliatul:

6.1.1. va promova Site-urile Beneficiarului într-un mod responsabil din punct de vedere social, ținând seama în special de nevoia de a proteja persoanele sub 18 (optsprezece) ani și/sau alte persoane vulnerabile împotriva vătămării și/sau exploatării;

6.1.2. va lansa pe piață și/sau promova Site-urile Beneficiarului conform instrucțiunilor Beneficiarului, dispozițiile prezentului Contract și ale Termenilor si condițiilor aplicabile;

6.1.3. se va conforma imediat tuturor instrucțiunilor și liniilor directoare puse la dispoziție de către Beneficiar în legătură cu activitățile Afiliatului de marketing și/sau promovare a Site-urilor Beneficiarului, inclusiv, dar fără limitare la orice instrucțiune primită de la Beneficiar care solicită Afiliatului să posteze informații pe site-urile sale cu privire la noile funcții și promoții de pe Site-urile Beneficiarului;

6.1.4. se va asigura că site-urile Afiliatului nu conțin spyware, adware de tip troieni, viruși, viermi, spybots, keyloggers, orice altă formă de malware și/sau alte amenințări nedorite;

6.1.5. va fi unicul responsabil pentru funcționarea tehnică a site-urilor Afiliatului și exactitatea și natura adecvată a materialelor postate pe acesta;

6.1.6. la solicitarea Beneficiarului, va elimina imediat orice activitate de marketing care promovează Site-urile Beneficiarului;

6.1.7. să se abțină de la orice acțiune care ar prejudicia în orice formă Beneficiarul, cum ar fi, dar fără a se limita la publicarea unor articole sau materiale de promovare incorecte, incomplete sau care nu sunt permise de lege;

6.1.8. să dețină permanent pe durata Contractului licența Clasa a II-a pentru desfășurarea activității, precum și orice avize sau autorizații care sunt prevăzute de lege, iar în cazul pierderii dreptului de desfășurare a activității să informeze Beneficiarul și să înceteze imediat activitatea de promovare;

6.2. Pe toată durata Contractului, Afiliatul:

6.2.1. nu va plasa Link-urile pe alte proprietăți decât site-urile Afiliatului, dacă Părțile nu au convenit altfel;

6.2.2. nu va lansa pe piață și/sau promova Site-urile Beneficiarului în orice mod ce ar putea concura sau concurează cu eforturile de marketing ale Beneficiarului și/sau ale oricărei companii din cadrul grupului Beneficiarului;

6.2.3. nu va încerca să intercepteze sau să redirecționeze (inclusiv, dar fără limitare la software-ul instalat de utilizator) traficul de la orice alt afiliat al Beneficiarului;

6.2.4. nu va direcționa utilizatori finali care efectuează clic pe Link-urile către un alt site web și/sau o altă aplicație decât Site-urile Beneficiarului;

6.2.5. nu va afișa pe site-urile Afiliatului nici un tip de conținut ce ar putea fi atrăgător pentru cei cu vârsta mai mică de 18 ani, inclusiv, dar fără limitare la afișarea de desene animate, imagini de carte de benzi desenate și/sau limbaj orientat către copii și/sau tineri;

6.2.6. nu va cumpăra, licita pentru, înregistra și/sau dobândi în alt mod cuvinte cheie, adwords, termeni de căutare sau alți identificatori pentru utilizare în orice motor de căutare, portal, serviciu de publicitate sponsorizat sau alt serviciu de căutare sau recomandare, care sunt identice sau similare cu orice drepturi de proprietate intelectuală ale Beneficiarului (sau ale oricărei companii din cadrul grupului Beneficiarului), inclusiv, dar fără limitare la drepturi de autor, mărci comerciale (înregistrate sau neînregistrate), nume de marcă, nume de domeniu, grafică și modele utilizate de către Beneficiar și/sau de orice companie din cadrul grupului Beneficiarului;

6.2.7. nu va include cuvinte cheie metatag în orice publicitate Pay Per Click, care sunt identice sau similare cu orice mărci comerciale sau denumiri comerciale periodice ale Beneficiarului sau nu va include în alt mod sintagma „Get’s Bet”;

6.2.8. nu va pune în pericol și/sau nu va aduce în orice mod atingere Beneficiarului și/sau oricărei companii din cadrul grupului Beneficiarului și, în cazul în care Beneficiarul consideră că Beneficiarul și/sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului sunt puse în pericol sau le este adusă atingere în orice mod prin activitățile Afiliatului, atunci Beneficiarului poate notifica Afiliatul, iar Afiliatul va lua toate măsurile necesare pentru a rezolva imediat situația, spre satisfacția Beneficiarului, inclusiv, dar fără limitare la încetarea activităților de marketing în cauză;

6.2.9. pe durata Contractului și ulterior, nu va face nici un anunț public cu privire la orice aspect al Contractului și/sau relația Afiliatului cu Beneficiarul;

6.2.10. nu va utiliza vreo încadrare, înglobare iframing și/sau plasare de module cookie, și nici nu va utiliza orice alte tehnici, inclusiv, dar fără limitare la ferestre de tip pop-up și/sau pop-under pe site-urile sale;

6.2.11. nu va întreprinde nicio acțiune care poate provoca confuzie pentru un potențial Jucător Recomandat, că este direcționat către Site-urile Beneficiarului atunci când, de fapt, respectivii potențiali Jucători Recomandați sunt direcționați către un alt site web și/sau o altă aplicație;

6.2.12. pe durata Contractului și ulterior, nu va face, în mod direct sau indirect, nici o declarație denigratoare, negativă și/sau defăimătoare în ceea ce privește Beneficiarul și orice companie din cadrul grupului Beneficiarului.

6.3. Afiliatul se angajează să nu copieze și/sau să semene ca aspect sau conținut Site-urilor Beneficiarului (sau oricărei părți din acestea) și nici nu va crea impresia că orice site al Afiliatului este vreunul dintre Site-urile Beneficiarului (sau orice parte a acestora).

6.4. Afiliatul confirmă faptul că respectiva sa conduită poate produce daune în ceea ce privește reputația și/sau fondul comercial al Beneficiarului și, prin urmare, se angajează în permanență că Afiliatul va lua în considerare fondul comercial și reputația Beneficiarului și/sau a Site-urilor Beneficiarului și va acționa într-un mod adecvat.

6.5. Afiliatul se va asigura că site-urile sale nu vor conține conținut privind apartenența la Beneficiar (i) decât cu permisiunea scrisă prealabilă a Beneficiarului; și/sau (ii) cu excepția Link-urilor.

6.6. Afiliatul are obligația să despăgubească Beneficiarul în cazul în care activitatea desfășurată în temeiul Contractului sau prin nesocotirea prevederilor sale a provocat prejudicii Beneficiarului.

6.7. Afiliatul se angajează să nu înregistreze și/sau să încerce să înregistreze și/sau să fie complice la sau să coopereze cu vreun terț care înregistrează sau încearcă să înregistreze orice nume de domeniu care este similar cu orice nume de domeniu și/sau drepturi de proprietate intelectuală ale Beneficiarului și/sau drepturi de proprietate intelectuală aparținând oricărei companii din cadrul grupului Beneficiarului, inclusiv (pentru evitarea oricăror dubii) orice scrieri greșite, alte variații ale numelor de domeniu și/sau alte asemănări.

6.8. Fără derogare de la Secțiunea 6.7, imediat după semnarea Contractului, Afiliatul va furniza Beneficiarului o listă a oricăror domenii ce încalcă Secțiunea 6.7. Dacă Beneficiarul constată că Afiliatul a înregistrat un nume de domeniu prin încălcarea Secțiunii 6.7, va informa Afiliatul, iar Afiliatul convine (fără costuri pentru Beneficiar) să transfere respectivul nume de domeniu Beneficiarului. Cele menționate anterior se vor aplica, de asemenea, oricărui nume de domeniu înregistrat înainte de data Contractului. În plus, Afiliatul nu va permite expirarea înregistrării numelui de domeniu, până când numele de domeniu a fost transferat Beneficiarului. Beneficiarul poate reține întregul Comision de Recomandare până când numele de domeniu a fost transferat integral în conformitate cu prezenta Secțiune 6.8.

6.9. Afiliatul se angajează să nu trimită mesaje nesolicitate și/sau spam („Spam”) pentru promovarea Site-urilor Beneficiarului.

6.10. În cazul în care Beneficiarul primește o reclamație cum că Afiliatul a trimis Spam, Afiliatul convine ca Beneficiarul să poată furniza părții care face reclamația orice detalii necesare pentru ca partea reclamantă să contacteze în mod direct Afiliatul, pentru ca Afiliatul să soluționeze reclamația, iar Afiliatul va înceta imediat să trimită Spam. Afiliatul se angajează să depună toate eforturile pentru a soluționa reclamația. În acest caz, Beneficiarul poate compensa sau taxa Afiliatului toate creanțele, daunele, cheltuielile, costurile și/sau amenzile contractate sau înregistrate de către Beneficiar și/sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului în legătură cu respectivul Spam.

6.11. Afiliatul se va asigura că site-urile sale și/sau conținutul site-urilor sale este conform cu toate legile în vigoare, inclusiv, dar fără limitare, la orice conținut, obligații de formulare și/sau restricții impuse Beneficiarului prin legislația în vigoare, inclusiv, dar fără limitare la cele impuse de către Autoritatea de Reglementare Română;

6.12. Pentru a permite urmărirea exactă, raportarea și Comisionul de Recomandare, Afiliatul trebuie să se asigure că Link-urile dintre site-urile sale și Site-urile Beneficiarului sunt formatate corespunzător pe toată durata prezentului Contract.

6.13. Pe parcursul duratei Contractului, Beneficiarul are următoarele obligații:

- să achite comisionul datorat la termenul și în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

- să pună la dispoziția Prestatorului instrumentele de marketing necesare redirecționării vizitatorilor pe site-ul Beneficiarului;

- să informeze permanent Afiliatul cu privire la promoțiile organizate și cu privire la serviciile desfășurate.

VII.CLAUZE DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE

7.1. Beneficiarul și/sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului nu vor fi răspunzători față de Afiliat în nici un fel, în cazul în care licența de Clasă 2 a Afiliatului emisă de către Autoritatea de Reglementare Română este anulată, revocată, întreruptă, suspendată și/sau expiră în orice moment, din orice motiv.

7.2. Site-urile Beneficiarului și/sau Link-urile sunt furnizate „ca atare”, fără vreo garanție expresă și/sau implicită de vreun fel și toate garanțiile, inclusiv garanțiile de comercializare, neîncălcare a dreptului de proprietate intelectuală, privind oportunitatea pentru orice scop anume și completitudinea și/sau exactitatea conținutului sunt excluse prin prezentul în măsura maxim permisă prin lege. Beneficiarul și nici orice companie din cadrul grupului Beneficiarului și/sau oricare dintre respectivii licențiatori nu oferă nici o garanție și/sau declarație conform căreia furnizarea de materiale și conținut și/sau Linkurile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori și/sau că nu prezintă viruși sau defecte de programare.

7.3. În niciun caz, Beneficiarul nu va fi responsabil și/sau răspunzător pentru orice revendicare sau dispută între Afiliat și orice utilizator și/sau beneficiar (după caz) al site-ului Afiliatului.

7.4. Beneficiarului nu-i va reveni nicio răspundere în cazul în care Contractul nu este acceptat și/sau validat de către Autoritatea de Reglementare Română.

VIII.CONFIDENȚIALITATEA

8.1. Ca urmare a Contractului, Beneficiarul poate furniza Afiliatului informații pe care Beneficiarul le consideră, la discreția sa exclusivă, confidențiale („Informații Confidențiale”).

8.2. Afiliatul va păstra confidențialitatea tuturor Informațiilor Confidențiale și va utiliza respectivele Informații Confidențiale numai în legătură cu îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza Contractului. Afiliatul nu va dezvălui Informațiile Confidențiale nici unei terțe părți. În cazul încălcării acestei obligații, Afiliatul se obligă să plătească daune-interese în cuantum de 10.000 EUR pentru fiecare caz de încălcare, dacă prejudiciile provocate nu au valoare superioară, în acest caz Afiliatul fiind obligat să acopere integral prejudiciul produs Beneficiarului.

8.3. Fără derogare de la cele de mai sus, Afiliatul va informa imediat Beneficiarul dacă Afiliatul ia la cunoștință de o încălcare a prezentei Secțiuni sau dacă o dezvăluire a unor Informații Confidențiale este impusă prin lege.

8.4. Dacă este solicitat de către Beneficiar și/sau în momentul încetării prezentului Contract, Afiliatul va transmite imediat Beneficiarului sau va distruge toate Informațiile Confidențiale aflate în posesia Afiliatului sau sub controlul acestuia.

IX.GARANȚII, DECLARAȚII ȘI ANGAJAMENTE

9.1. Afiliatul garantează, declară Beneficiarului și/sau se angajează față de aceasta că:

9.1.1. Afiliatul va respecta toate legile în vigoare, inclusiv, dar fără limitare cu privire la toate activitățile de marketing și/sau promovare pe care le desfășoară pe la oricare dintre sau toate canalele de marketing, fie online, fie offline (care vor include, fără limitare, respectarea oricărei legislații de marketing, legislații privind jocurile de noroc, legislații publicitare și/sau legislații privind protecția datelor);

9.1.2. Afiliatul nu va lansa pe piață și promova Site-urile Beneficiarului către nici o persoană cu vârsta sub 18 ani;

9.1.3. Afiliatul va lansa pe piață și/sau promova Site-urile Beneficiarului numai în conformitate cu Contractul și/sau va lansa pe piață și/sau promova site-urile Beneficiarului numai în România;

9.1.4. orice materiale și/sau comunicări de marketing vor respecta legile în vigoare;

9.1.5. orice materiale și/sau comunicări de marketing nu încalcă dreptul niciunui terț, inclusiv, dar fără limitare la drepturile de proprietate intelectuală;

9.1.6. Afiliatul nu va lansa pe piață și/sau promova Site-urile Beneficiarului într-o manieră ce încalcă legile în vigoare;

9.1.7. este deținătorul și/sau operatorul site-urilor sale;

9.1.8. site-urile Afiliatului au fost aprobate de către Autoritatea de Reglementare Română;

9.1.9. acesta va informa Beneficiarul cât mai curând posibil cu privire la orice modificare ce ar putea afecta negativ furnizarea serviciilor de către Afiliat în baza Contractului;

9.1.10. acesta va furniza imediat Beneficiarului o dovadă a plății Afiliatului către Autoritatea de Reglementare Română cu privire la licența sa de Clasă 2 eliberată de către Autoritatea de Reglementare Română pentru anul următor și/sau la solicitarea Beneficiarului;

9.1.11. nu va acționa într-un mod care este defăimător și/sau care poate în vreun fel să înfățișeze Beneficiarul și/sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului într-o lumină negativă;

9.1.12. site-urile Afiliatului vor funcționa continuu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7;

9.1.13. va furniza în mod continuu serviciile în baza Contractului;

9.1.14. va implementa toate funcțiile tehnice necesare și/sau măsurile necesare pentru a se asigura că banner-ele sau celelalte materiale de marketing nu sunt afișate și/sau vizualizate (după caz) de către nici o persoană cu vârsta sub 18 ani;

9.1.15. nu va ataca informatic Site-urile Beneficiarului și nici nu va ajuta vreo terță parte să atace informatic Site-urile Beneficiarului;

9.1.16. nu va încerca să intercepteze sau să redirecționeze traficul de pe un alt site și/sau o altă aplicație cu care Beneficiarul și/sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului are o relație contractuală;

9.1.17. Afiliatul are și va menține pe durata Contractului toate aprobările, aprobările, permisele, autorizațiile, certificările și/sau licențele (inclusiv, dar fără limitare la orice aprobări, autorizații, certificări, permise și/sau licențe necesare de la orice autoritate de reglementare și/sau guvernamentală competentă) necesare pentru a încheia Contractului, pentru a-și desfășura activitatea de marketing și/sau promovare a Site-urilor Beneficiarului;

9.1.18. toate informațiile și/sau documentațiile furnizate de către Afiliat sunt veridice și corecte;

9.1.19. Contractul creează obligații legale, valabile și angajante pentru Afiliat, executorii împotriva Afiliatului, în conformitate cu termenii săi;

9.1.20. Afiliatul este constituit legal, organizat și își desfășoară activitatea în mod valabil în baza jurisdicției în care a fost constituit; Afiliatul are o bună și suficientă capacitate, putere, autoritate și/sau dreptul de a încheia, îndeplini și remite Contractul, de a finaliza tranzacțiile ce fac obiectul prezentului Contract și de a respecta și îndeplini în mod corespunzător acordurile și obligațiile cuprinse în prezentul; Afiliatul a întreprins toate acțiunile corporative necesare pentru a autoriza și aproba semnarea și remiterea Contractului, finalizarea tranzacțiilor ce fac obiectul prezentului Contract și respectarea și îndeplinirea acordurilor și/sau obligațiilor cuprinse în prezentul Contract.

9.2. Afiliatul este responsabil pentru respectarea prevederilor legale cu privire la reclama activităților de jocuri de noroc și va despăgubi Beneficiarul pentru orice pierdere sau pagubă directă în legătură cu revendicările terților făcute ca urmare a nerespectării reglementărilor.

X.AUDIT

10.1. Pe durata Contractului și, ulterior, în orice moment, Beneficiarul și/sau un terț care acționează în numele Beneficiarului poate/pot audia Afiliatul cu privire la respectarea de către Afiliat a prevederilor Contractului și/sau a cuantumului Comisionului de Recomandare plătit Afiliatului. Respectivul audit, la discreția Beneficiarului, poate fi efectuat de la distanță și/sau la sediul principal al Afiliatului. Afiliatul va coopera pe deplin cu Beneficiarul și/sau o terță parte care acționează în numele Beneficiarului (fără niciun cost pentru Beneficiar) și va furniza toate documentele, registrele, evidențele și/sau informațiile solicitate, și va asigura accesul la sistemele Afiliatului. Beneficiarul și/sau terțul care acționează în numele Beneficiarului are/au dreptul de a lua copii ale oricărei evidențe și/sau documentații necesare în mod rezonabil.

În cazul în care orice audit relevă faptul că Beneficiarul a plătit Afiliatului în plus orice Comision de Recomandare, Afiliatul va rambursa Beneficiarului toate respectivele sume în termen de 15 zile de la data la care a fost notificat. Costurile auditului vor fi suportate de către Beneficiar. Cu toate acestea, în cazul în care auditul relevă faptul că Afiliatul nu și-a respectat integral obligațiile ce îi revin și/sau orice cerințe din Contract, costurile efective și rezonabile ale auditului vor fi rambursate de către Afiliat Beneficiarului pentru toate respectivele sume, în termen de 15 zile de la notificarea în acest sens.

10.2. Beneficiarul va avea dreptul, dar nu obligația de a monitoriza site-urile Afiliatului, pentru a se asigura că Afiliatul respectă termenii prezentului Contract. Afiliatul va furniza Beneficiarului (și fără vreo taxă pentru Beneficiar) toate datele și informațiile pentru a efectua respectiva monitorizare.

XI.LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru daunele indirecte, speciale și/sau incidente și/sau pentru orice pierdere de venituri, profituri, fond comercial, reputație și/sau date care rezultă în legătură cu Contractul, chiar și dacă Beneficiarul a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

11.2. Fără derogare de la cele de mai sus, răspunderea totală a Beneficiarului ce rezultă cu privire la Contract nu va depăși totalul Comisionului de Recomandare plătit Afiliatului în baza Contractului în cele 12 luni anterioare evenimentului ce a dat naștere respectivei răspunderi. În plus, nimic din Contract nu va fi interpretat în sensul de a conferi drepturi, modalități de reparație sau beneficii oricărei persoane fizice sau juridice care nu este parte din Contract, cu excepția cazului în care se precizează în mod explicit în prezentul Contract.

11.3. Beneficiarul nu este responsabil sub nicio formă de eventualele erori sau întreruperi survenite pe site-urile administrate de Afiliat sau de consecințele produse de aceste întreruperi.

XII.DESPĂGUBIREA

Afiliatul convine prin prezentul să apere și să despăgubească Beneficiarul, orice companie din cadrul grupului Beneficiarului și respectivele cadre de conducere, respectivii acționari, directori, angajați, agenți, succesori și/sau cesionari de și împotriva oricăror revendicări, pierderi, obligații de plată, daune sau cheltuieli (inclusiv taxe și cheltuieli de judecată), de orice natură, în măsura în care respectivele pierderi (sau acțiuni cu privire la acestea) rezultă din sau se bazează pe (i) încălcarea Contractului de către Afiliat; (ii) orice revendicare legată de dreptul Afiliatului de a utiliza sau de a afișa Linkurile și/sau alte materiale pe site-urile sale; (iii) neîndeplinirea de către Afiliat și/sau nerespectarea obligațiilor Afiliatului din Contract; (iv) orice activități de marketing și/sau promovare desfășurate de către Afiliat pentru Beneficiar; și/sau (v) în termen de 15 (cincisprezece) zile de la semnarea Contractului de către Părți, Afiliatul nu a furnizat Autorității de Reglementare Române o copie a Contractului semnat.

XIII.DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Prezentul Contract va intra în vigoare începând de la data semnării sale pentru o perioadă de 1 (un) an. După această perioadă, durata Contractului se va prelungi automat cu perioade succesive de 1 (un) an, daca niciuna dintre Părți nu notifica celeilalte Părți intenția sa contrară cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.

13.2. Încetarea Contractului poate avea loc prin reziliere intervenită ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți. Rezilierea nu produce efecte asupra obligațiilor scadente.

13.3. În cazul în care valoarea Veniturilor Nete este negativă pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive, Beneficiarul va putea decide încetarea prezentului Contract, printr-o notificare scrisă, cu efect imediat, fără orice alte formalități.

13.4. În cazul în care Afiliatul încalcă Contractul și/sau Afiliatul vinde orice parte a activității sale și/sau înregistrează orice schimbare a deținătorului legal și/sau beneficiarului real al Afiliatului, Beneficiarul poate rezilia Contractul cu efect imediat printr-o notificare scrisă prezentată Afiliatului.

13.5. Beneficiarul poate rezilia Contractul prin notificare scrisă prezentată Afiliatului în cazul în care: (i) Afiliatul întreprinde orice acțiune despre care Beneficiarul consideră în mod rezonabil că va expune Beneficiarul sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului la pierderi sau alte repercusiuni negative; (ii) Beneficiarul consideră în mod rezonabil că Afiliatul a încălcat legile în vigoare; și/sau (iii) Beneficiarul primește instrucțiuni sau acesteia i se solicită de către o autoritate de reglementare, inclusiv, dar fără limitare la Autoritatea de Reglementare Română, să înceteze relația sa cu Afiliatul.

13.6. Notificarea de reziliere a Contractului va fi trimisă la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în preambulul Contractului.

13.7. După încetarea Contractului din orice motiv, Afiliatul va înceta imediat utilizarea și va elimina toate Linkurile, Materialele Licențiate și/sau orice conținut deținut, dezvoltat, licențiat sau creat de către Beneficiar și/sau orice companie din cadrul grupului Beneficiarului și/sau furnizate Afiliatului de către Beneficiar în legătură cu Contractul, iar toate drepturile și licențele acordate Afiliatului prin Contract se vor înceta cu efect imediat.

13.8. Beneficiarul poate denunța unilateral Contractul la discreția sa, în momentul prezentării unei notificări Afiliatului cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării, dacă Beneficiarul consideră că Afiliatul este, din orice motiv, nepotrivit pentru a fi partener de marketing și/sau pentru a promova Beneficiarul. Beneficiarului nu i se va solicita să își dezvăluie justificarea în legătură cu orice astfel de încetare.

13.9. Beneficiarul poate rezilia cu efect imediat Contractul prin notificare scrisă prezentată Afiliatului, dacă Beneficiarul stabilește că site-urile Afiliatului includ orice conținut pe care Beneficiarul îl consideră în orice mod ilegal, dăunător, amenințător, defăimător, obscen, hărțuitor sau inacceptabil din punct de vedere rasial, etnic sau altfel, care, numai cu titlu de exemplu, ar putea însemna că site-ul Afiliatului include: (i) conținut sexual sau explicit pornografic, (ii) discursuri sau imagini care sunt jignitoare, profane, pline de ură, amenințătoare, dăunătoare, defăimătoare, calomnioase, hărțuitoare sau discriminatorii, (iii) violență, (iv) probleme sensibile din punct de vedere politic sau controversate; (iii) conținut discriminatoriu în funcție de sex, religie, naționalitate, orientare sexuală, vârstă sau dizabilitate; și/sau (iv) orice comportament sau conduită ilegale.

13.10. Toate comisioanele reglementate potrivit Contractului vor fi plătite numai pe durata Contractului, iar Beneficiarul nu va fi în niciun fel răspunzător să plătească vreun comision ulterior încetării Contractului, indiferent de cauza de încetare și indiferent dacă Jucătorii Recomandați și/sau FTD continuă să beneficieze de produsele Beneficiarului după ce relația cu Afiliatul s-a încheiat.

XIV.FORȚA MAJORĂ

14.1. Evenimentul de forță majoră înseamnă orice împrejurare extraordinară (inclusiv, dar fără limitare la acțiuni ale guvernului, daune produse de incendii, inundații sau furtuni, cutremure, conflicte de muncă, război și/sau revoltă) pe care Părțile nu o pot controla în mod rezonabil, care împiedică Părțile sau pe una dintre ele să-și îndeplinească obligațiile care îi revin în baza sau care rezultă din prezentul Contract, cu condiția ca respectiva împrejurare să nu poată fi evitată, în ciuda prudenței, a previziunii și a efortului Părții afectate de altfel de circumstanțe.

14.2. Părțile nu vor fi răspunzătoare una față de cealaltă pentru încălcarea prezentului Contract în cazul în care o astfel de încălcare este rezultatul unui Eveniment de forță majoră, cu condiția ca Partea împiedicată de un astfel de eveniment să nu se afle într-o situație de neîndeplinire a obligațiilor care îi revin în baza prezentului Contract și ca, în lipsa unei astfel de executări, evenimentul nu ar fi apărut.

14.3. Partea care invocă un Eveniment de forță majoră va notifica de îndată în scris cealaltă Parte cu privire la incidența respectivului eveniment.

XV.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Părțile convin asupra faptului că sunt operatori de date independenți, deoarece atât Beneficiarul, cât și Afiliatul prelucrează același set de date cu caracter personal independent, în alt scop și cu mijloace de prelucrare diferite. Fiecare Parte acționează ca un operator de date independent pentru Datele cu caracter Personal pe care le dețin și nu sunt operatori de date în comun, în conformitate cu Legislația privind Protecția Datelor.

15.2. Părțile convin asupra faptului că Datele cu caracter Personal prelucrate în cadrul obiectului prezentului Contract se referă la:

(i) Date cu caracter personal ce aparțin reprezentantului Părților sau altor persoane desemnate să reprezinte Părțile în vederea îndeplinirii Contractului.

(ii) Datele cu caracter personal ce aparțin Potențialului Jucător Recomandat, care interacționează cu Linkul pentru a se înregistra și a se implica în activități de jocuri online folosind serviciile furnizate de către Beneficiar.

15.3. Fiecare Parte se angajează să respecte orice prevederi aplicabile acesteia din punctul de vedere al Protecției Datelor cu caracter Personal, prevăzute prin GDPR și în alte reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la obligația de a prelucra datele în conformitate cu toate principiile prevăzute prin Articolul 5 din GDPR, obligația de a asigura respectarea și de a facilita exercitarea drepturilor persoanelor fizice în cauză cu privire la portabilitatea datelor, cererile de acces legal și cererile de rectificare, modificare și eliminare și pentru a asigura confidențialitatea și securitatea Datelor cu caracter Personal.

15.4. Fiecare Parte se angajează să asigure protecția, confidențialitatea și securitatea Datelor cu caracter Personal prelucrate în conformitate cu prevederile legale, inclusiv GDPR, termenii și condițiile prezentului Contract și toate celelalte legi în vigoare privind protecția datelor.

15.5. Ambele Părți se asigură că Datele cu caracter Personal sunt prelucrate numai în măsura în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea prezentului Contract.

15.6. Ambele Părți se vor asigura că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal aflate în posesia lor împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii, deteriorării, modificării sau dezvăluirii.

15.7. Fiecare Parte va coopera cu cealaltă pentru a stabili cerințele pentru îndeplinirea obligațiilor relevante din Legislația privind protecția datelor (de exemplu, în ceea ce privește portabilitatea datelor, accesul persoanei vizate, cererile de acces legal și cererile de rectificare, modificare și eliminare).

15.8. Dacă o Parte ia la cunoștință de o încălcare reală sau suspectată a securității, confidențialității sau integrității Datelor cu caracter Personal ale celeilalte Părți atunci când respectivele date sunt prelucrate, ambele Părți convin să informeze cealaltă parte afectată în termen de 12 ore de la identificarea încălcării datelor cu caracter personal și să se consulte reciproc cu privire la măsurile ce pot fi necesare sau oportune pentru a investiga, a atenua și a remedia încălcarea și pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin în temeiul legislației în vigoare privind protecția datelor.

Notificarea/comunicarea se va face la următoarele date de contact:

Pentru Beneficiar

Nume: [...]

Adresa de e-mail: [...]

Telefon: [...]

Pentru Afiliat

Nume: [...]

Adresa de e-mail: [...]

Telefon: [...]

15.9. Fiecare Parte se asigură că Datele cu caracter Personal sunt prelucrate numai de către persoane autorizate să facă acest lucru și în baza unei obligații contractuale adecvate referitoare la confidențialitate.

15.10. Cu excepția cazului în care există vreo altă obligație legală în acest sens sau temeiuri legale corespunzătoare, fiecare Parte va restitui, șterge sau distruge toate Datele cu caracter Personal prelucrate pentru sau în numele celeilalte Părți, inclusiv documente fizice sau electronice și copii ale acestora pe orice suport sau oricare alte materiale derivate ce includ astfel de date cu caracter personal, în termen de 5 zile lucrătoare de la încetarea Contractului și/sau de la cererea de restituirea, ștergere sau distrugere din orice motiv a unei Părți.

15.11. Marketing direct

15.11.1. În măsura în care Afiliatul culege sau prelucrează Date cu caracter Personal în scopul desfășurării de activități de marketing direct (inclusiv, dar fără limitare la campanii prin e-mail sau campanii de mesaje text; denumite în colectiv „Marketing Direct”), care promovează servicii sau produse oferite de către Beneficiar și/sau Afiliat și/sau alte terțe părți („Comunicări”), atunci Afiliatul:

15.11.1.1. va desfășura campanii de marketing direct numai către persoanele vizate care au acceptat în prealabil să primească astfel de notificări, cu excepția cazului în care se aplică o altă bază legală în conformitate cu întreaga Legislație privind Protecția Datelor;

15.11.1.2. va respecta orice Legislație și toate Legislațiile privind Protecția Datelor care se aplică respectivei activități, inclusiv, dar fără limitare la Reglementările din 2003 (PECR) (Directiva CE) privind Confidențialitatea și Comunicările Electronice;

15.11.1.3. se va asigura că a furnizat persoanelor vizate orice notificare necesară, în conformitate cu Legislația privind Protecția Datelor, înainte de a remite orice Comunicări;

15.11.1.4. se va asigura că s-a obținut și s-a înregistrat în mod suficient consimțământul afirmativ al persoanelor vizate (inclusiv înregistrarea identității utilizatorului, a marcajului de timp, a domeniului și sursei relevante și a altor date relevante, în funcție de necesități) înainte de remiterea oricăror Comunicări;

15.11.1.5. La solicitarea Beneficiarului, va furniza Beneficiarului oricare dintre și toate evidențele referitoare la consimțământul afirmativ al persoanelor vizate și notificările furnizate persoanelor vizate;

15.11.1.6. se va asigura că oricare dintre și toate Comunicările includ o notificare clară și vizibilă a oportunității de renunțare la primirea de viitoare Comunicări, într-un mod facil;

15.11.1.7. va înregistra și respecta orice solicitare de renunțare sau dezabonare de la primirea de Comunicări, de îndată ce este posibil din punct de vedere tehnic și, în orice caz, în termen de maxim douăzeci și patru (24) de ore de la primirea respectivei solicitări;

15.11.1.8. se va asigura că destinatarul unei Comunicări nu va fi obligat să plătească o taxă sau să furnizeze orice alte informații în scopul renunțării la primirea de Comunicări;

15.11.1.9. se va asigura că respectivele Comunicări nu sunt livrate unei persoane vizate care a fost indicată, fie de către Beneficiar, fie altfel, ca fiind exclusă de la primirea de Comunicări, conform instrucțiunilor periodice ale Beneficiarului.

15.11.1.10. Pe baza serviciilor ce vor fi furnizate de către Afiliat în conformitate cu Contractul, Beneficiarul poate completa aceste prevederi privind Protecția Datelor prin notificare scrisă prezentată Afiliatului.

XVI.CONTRACTANȚI INDEPENDENȚI

Părțile sunt contractanți independenți și nimic din Contractul nu va crea un parteneriat, o societate mixtă, agenție, franciză, o relație de reprezentant de vânzări sau de angajare între Părți.

XVII.LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezentul Contract și orice chestiuni referitoare la acesta vor fi reglementate prin și interpretate în conformitate cu legislația română. Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa pe cale amiabila sau, în cazul în care nu se reușește soluționarea pe cale amiabilă, părțile acestui contract se vor adresa instanțelor judecătorești competente din București.

XVIII.PREVEDERI SUPLIMENTARE

18.1. Nici o întârziere, neglijare sau abținere a oricăreia dintre Părți în ceea ce privește aplicarea împotriva celeilalte părți a oricărui termen sau oricărei condiții din Contract nu va fi sau nu va fi considerată o renunțare sau nu se va considera că aduce în orice mod atingere oricărui drept al acelei Părți în baza Contractului.

18.2. Orice clauză, prevedere sau parte din Contract declarată în mod specific nevalabilă, nulă, ilegală sau inaplicabilă de către o instanță, va fi modificată în măsura necesară pentru a o face valabilă, legală și aplicabilă, sau va fi eliminată dacă nu este posibilă o astfel de modificare, iar respectiva modificare sau ștergere nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract.

18.3. Prezentul Contract exprimă integralitatea acordului dintre Părți, iar orice aranjamente, declarații, scrisori sau înțelegeri care au existat înainte de semnarea prezentului Contract, în măsura în care nu sunt exprimate în mod specific în Contract, nu vor produce efecte.

18.4. Beneficiarul își rezervă dreptul de a transfera, cesiona, sublicenția sau gaja Contractul, integral sau parțial, fără consimțământul Afiliatului: (i) oricărei companii din cadrul grupului Beneficiarului; și/sau (ii) în caz de fuziune, vânzare de active sau altă tranzacție corporativă similară în care Beneficiarul poate fi implicat.

18.5. Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres în prevederile prezentului Contract, nicio modificare a prezentului Contract nu va fi obligatorie între Părți decât dacă este efectuată în scris și semnată adecvat de ambele Părți.

18.6. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română și engleză (în caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba engleză va prevala).

18.7. Orice prevederi ale prezentului Contract care, în mod expres sau prin natura lor, se impun a continua să fie aplicabile și ulterior rezilierii sau expirării Contractului, pentru a-și atinge scopul, vor continua să producă efecte până când nu va mai fi necesar ca acestea să fie aplicabile pentru a atinge acel scop. Fără derogare de la generalitatea celor de mai sus, Secțiunile 3.4, 3.8, 3.13, 3.16, 3.19, 5, 6.7, 6.8, 7, 8, 10.1, 11, 12, 15.8, 17, 18.1, 18.2 și/sau 18.7. din prezentul Contract vor continua să fie aplicabile și ulterior încetării Contractului.

Beneficiar/Beneficiary,

Neosoft LTD

prin/by Cristian Roman

Director

_______________________

 Afiliat/Affiliate,

[...]

prin/by [...]

[...]

_______________________